Terveys & tiede

Vastalääke ry

Vastalääke ry on lääketieteen opiskelijoiden perustama yhdistys, joka haluaa parempaa julkista keskustelua terveydestä. Yhdistyksen tavoitteena on ehkäistä virheellisten terveysväitteiden leviämistä, kehittää väestön medialukutaitoa terveysväitteiden osalta sekä tieteen popularisointi.
Idea tähän toimintaan ryhtymisestä syntyi keväällä 2018 turkulaisten lääketieteen opiskelijoiden luentotilaisuudessa, jossa tiedustelin opiskelijoiden kiinnostusta osallistua terveysväitteiden käsittelyyn ja tutkitun tiedon jakamiseen. Yllätyksekseni kiinnostus oli suurta.
Oli kuitenkin selvää, että opiskelijat tarvitsevat lisäoppia. Lääkärin koulutuksessa tällaisen osaamisen koulutus on kovin niukkaa.
Kesäkuun alussa ryhmä opiskelijoita ja allekirjoittanut tapasivat Kansanvalistusseuran (KVS) ja Lääkärin sosiaalinen vastuu –ryhmän edustajia. Tässä tapaamisessa syntyi ajatus koulutusohjelman rakentamisesta.
Koulutusohjelman keskeiseksi toimijaksi sovittiin KVS, jolla on osaamista ja kokemusta vastaavien koulutusten organisoimisessa. KVS:n johdolla haettiin Opetus- ja kulttuuriministeriöstä rahoitusta koulutuksen pilotointiin Turussa.
Elokuussa 2018 opiskelijat perustivat yhdistyksen, jonka nimeksi päätettiin Vastalääke ry. Kun rahoitus koulutukseen saatiin, päästiin koulutuksen toteutukseen. Koulutus aloitettiin 9.10. 2018 ja ensimmäiseen koulutusiltaan osallistui yli 40 opiskelijaa, pääasiassa Turusta mutta myös Helsingistä ja Tampereelta.
Mihin koulutuksella pyritään?
Koulutuksessa lääketieteen opiskelijat oppivat tiedettä popularisoivaa kirjoittamista. Osallistujat tuottavat koulutuksen aikana terveysväitteitä avaavia kansantajuisia blogitekstejä, joissa edesautetaan lukijoita erottamaan toisistaan tieto ja mielipiteet sekä arvioimaan kriittisesti tiedon luotettavuutta.
Koulutuksessa perehdytään myös dialogiin ja harjoitellaan terveysalan asiantuntijoiden ja kansalaisten välistä vuoropuhelua vuoden 2019 alussa järjestettävässä Terveyskahvilassa.
Vastaavaa koulutusta ei lääketieteen opiskelijoille ole aikaisemmin järjestetty. Jokaisessa lääketieteellisessä tiedekunnassa on kyllä käsitelty kriittistä ajattelua ja sivuttu myös uskomushoitoihin liittyviä teemoja.
Lisäksi Itä-Suomen yliopistossa terveysteeman opiskelijoille on ollut tarjolla vuodesta 2014 alkaen valinnainen kurssi, joka on ollut varsin suosittu. Kurssilla on opittu kriittistä ajattelua, tutustuttu uskomushoitoihin ja myös opiskeltu vuorovaikutustaitoja silloin, kun kohdataan uskomushoitoihin sitoutunut potilas.
Nyt aloitetun koulutuksen tavoitteena on oppia tutkitun tiedon hakua, analysointia ja kirjoittamistaitoja sekä kansantajuista viestintää niin, että tulevat lääkärit pystyisivät paremmin toimimaan tämän päivän some-painotteisessa viestintämaailmassa.
Tavoitteena onmyös tuottaa tutkimuksiin perustuvaa mutta helppotajuista tietoa terveydestä ja lääketieteestä – yksi ajankohtainen terveysväittämä kerrallaan.
Lisäksi tavoitellaan ja harjoitellaan dialogia asiantuntijoiden ja kansalaisten välillä mm vuoden 2019 alussa järjestettävässä Terveyskahvilassa. Yksi tavoite on myös lisätä kansalaisten, median edustajien ja päättäjien tietoisuutta näyttöön perustuvasta terveystiedosta

Lääkäri-potilas -suhde

Tavoitteena on myös, että opiskelijat oppisivat vuorovaikutustaitoja, joista olisi hyötyä tulevassa lääkärin työssä. Tieto uskomushoidosta ja ymmärrys niihin liittyvistä ilmiöistä auttaa toimimaan lääkärinä ja kohtaamaan tilanteita, joissa joudutaan käsittelemään lääketieteelliseen hoitoon ja uskomushoitoihin liittyviä haasteita.
On tiedossa, että jyrkän torjuva suhtautuminen uskomushoitoihin voi vaarantaa hoitosuhteen silloin, kun potilas on niihin sitoutunut ja vakuuttunut niiden tehosta. Asiallisella tiedon jakamisella voi kuitenkin olla vaikutusta.
Silloin, kun uskomushoidoista ei ole odotettavissa merkittävää haittaa, tavoitteena voi olla vain sen varmistaminen, että myös vaikuttavat hoidot tulisivat hyödynnetyksi. Mikäli käytetyt uskomushoidot ovat potilaalle haitallisia, on tilanne tietenkin erilainen.
Vaikka suhtautuminen potilaisiin on ymmärtävää, se ei ulotu uskomushoidoilla rahastaviin ”terapeutteihin”, joiden toimintaa arvioidaan kriittisesti tutkimustiedon mukaan.

Terveysväitteiden käsittely ja raha

Koska terveysväitteiden käsittely on altis kritiikille ja epäilyille mm. kirjoittajien sidonnaisuuksista, ei toiminnan tukijoiksi hyväksytä kaupallisia toimijoita. KVS ja muut mukana olevat toimijat ovat riippumattomia tässä suhteessa.
Nykyinen OKM-rahoitus riittää koulutuspilotin rahoitukseen. Mahdolliseen laajentamiseen muualle maahan tarvitaan kuitenkin lisärahoitusta, jota tullaan hakemaan riippumattomilta säätiöiltä ja yhdistyksiltä.
Opiskelijoille, (jotka myöhemmin valmistuvat lääkäreiksi) jotka artikkelit tuottavat, ei makseta mitään. Myöskään kirjoitusten faktantarkistajille ei makseta.
Siten toimijat eivät hyödy tästä mitenkään taloudellisesti vaan toiminta perustuu vapaaehtoiseen talkootyöhön. Ainoa odotettavissa oleva palkinto on kansalaisten parantunut medialukutaito sekä kriittisen ajattelun hyödyntäminen terveysväitteiden tulkinnassa. Tämän toivotaan tietenkin omalta osaltaan edesauttavan kansanterveyttä.
Tällä hetkellä innostus opiskelijoiden joukossa on suuri ja hankkeesta saatu palaute on ollut hyvin rohkaisevaa. Tämän tyyppinen toiminta ei ole kuitenkaan pikajuoksu vaan maraton, joka vaatii sitkeyttä. Hankkeen vaikuttavuutta voi arvioida vasta muutaman vuoden aikana.
Kuitenkin tällä hetkellä lääkärit ovat hyvin passiivisia osallistumaan somessa liikkuvien terveysväitteiden käsittelyyn. Siten voi jo nyt ennakoida, että muutos nykyisestä parempaan on havaittavissa jo lähikuukausien kuluessa.
 
ps. Antidootti-portaali jatkaa entisellään, ja Vastalääkkeen tuottama materiaali tulee jatkossa näkymään myös portaalissa.
 
Aiheesta lisää:
Kansanvalistusseuraan tiedote sekä  koulutushankekuvaus
Vastalääke ry:n verkkosivusto
Vastalääke ry:n Facebook-sivut: https://www.facebook.com/vastalaakefi/
Vastalääke ry:n Twitter: https://twitter.com/vastalaakefi
 
 
 

Kommentointi on suljettu.