Terveys & tiede

Uusi lääkärin vala

Chicagossa meneillään olevassa World Medical Association’in kognressissa hyväksyttiin eilen yksimielisesti uusi lääkärin vala. Vala tunnetaan myös ns. Hippokrateen valana.

Vala on yllä olevassa kuvassa englanninkielisenä. Mikäli tätä haluaa verrata aikaisempaan vuoden 1949 Geneven julistuksen mukaiseen valatekstiin, se löytyy täältä.

Millainen uusi vala on?

Ensimmäiset virkkeet keskittyvät siihen, että luvataan palvella humaanisuutta ja kunnioittaa  elämää. Potilaan edun tulee olla ensisijainen ja myös potilaan itsemääräämisoikeutta ja arvokkuutta tulee kunnioittaa. Lisäksi luvataan toimia luottamuksellisesti ja tasapuolisesti.
Seitsemäs lause kuuluu:
”I will practise my profession with conscience and dignity in accordance with good medical practices.”
Tämä lienee vastaava kuin aikaisemmassa oleva suomenkielinen kappale:
”Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa ja käytän vain lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat.”
Seuraavat kolme virkettä liittyvät kollegiaalisuuteen ja muiden alalla toimivien auttamiseen.
Kokonaan uusi asia on valan kymmenes kohta: ”I will attend to my own health, well-being and abilities in order to provide care of the highest standards”. Tämän voi tulkita velvollisuudeksi huolehtia oman ammattitaidon ylläpidosta ja työkyvystä.
Yhdennessätoista virkkeesssä luvataan olla käyttämättä ammattitaitoaan väärin ja ihmisoikeuksia vastaan painostuksesta huolimatta.

Yhteenveto

Lääkärin uusi vala siis on päivitetty nykyaikaiaan. Potilaan etu on edelleen kiistattomasti ensisijainen, kuten kuuluukin. Myös potilaan omaa tahtoa pitää kunnioittaa ja arvostaa.
Mielenkiintoista on, että nykyisen uskomushoitojen nousun aikana hoitojen perustuminen tutkittuun tietoon on jätetty varsin yleiselle ja lavealle maininnalle. Toiminnan tulee olla hyvien lääketieteellisten käytäntöjen mukaista. Aikaisemmin tämä asia oli sanottu mielestäni selvemmin.
Mielenkiinnolla odotan, miten tuo virke tullaan suomenkieliseen versioon kirjoittamaan. Ei liene tavoitteena, että tutkittuun tietoon perustuvista hoitokäytännöistä tingittäisiin.
Kokonaan uusi asia on, että valassaan lääkäri lupaa tarkkailla omaa terveydentilaansa ja hyvinvointia sekä ammattiosaamistaan niin, että kykenee hoitamaan potilaitaan parhaiden käytänteiden mukaan. Mielenkiintoista on, syntyykö tämän valan kohdan pohjalta jotain nykyistä tarkempia mittareita lääkärin täydennyskoulutukselle ja työkyvyn arvioimiselle.
 

Kommentointi on suljettu.