Terveys & tiede

Kuva: CDC/Dr. Fred Murphy

Pseudotieteelliset väitteet Covid-epidemiasta

Covid-19-epidemian ensimmäisen aallon aikana perusteettomat väitteet kohdistuivat erilaisiin ihmehoitoihin. Toisen aallon aikana väitteet ovat liittyneet enemmän Covid-19-viruksen vaarallisuuteen, yhteiskunnan suojautumistoimien tarpeellisuuteen, ja jopa siihen onko epidemiaa ylipäätään edes olemassa.

Pseudotieteellisille väitteille omintaista on, että väitteet voivat vaikuttaa ensivaikutelmalta mahdollisilta. Ne ovatkin näennäisesti loogisia ja niitä perustellaan erilaisilla vakuuttavilla käyrillä ja tilastoilla.

Käsittelen tässä joitakin viime aikoina somessa laajalti levinneitä väitteitä Covid-19-epidemiaan liittyen.

Covid-19 infektio ei ole vaarallisempi kuin normaali influenssa

Covid-19-viruksen vaarallisuutta kyseenalaistetaan nyt usein. Perusteluna on tyypillisesti se, että Suomessa Covid-19 on 16.10.2020 mennessä tappanut vain 351 ihmistä, kun vuosittaisen influenssan arvioidaan aiheuttavan Suomessa 500–1 000 kuolemaa vuosittain.

Niissä maissa, joissa epidemia on pysynyt hyvin kurissa, kuolleisuus onkin ollut vähäistä. Suomi kuuluu toistaiseksi niihin maihin. Emme kuitenkaan voi Suomen kuolleisuustilastojen perusteella päätellä viruksen tappavuudesta paljoakaan.

Kuolleisuustilastoista niissä maissa, joissa torjunnassa on onnistuttu, ei voi päätellä Covid-epidemian vaarallisuutta

Tarkastelen nyt eri maiden tilastoitua kuolleisuutta suhteessa epidemian laajuuteen. Sen jälkeen tarkastelen tilannetta sairaaloissa eri maissa kevään epidemian aikana.

Tilastoitu kuolleisuus suhteessa epidemian laajuuteen eri maissa

Vaikka kuolleisuuden voisi kuvitella olevan selkeä mittari, siihen liittyy joitakin piirteitä, jotka mahdollistavat perustellun kritisoinnin epidemian vaarallisuuden mittarina.

Covid-19 infektioon liittyvä kuolleisuus on altis vinoumille. Voi olla, että henkilö on ollut jo kriittisessä tilassa ja covid-19-infektio on ollut vain viimeinen laukaiseva tekijä kuolemalle. Silti kuolema on raportoitu covid-19-kuolemaksi. Tämän vuoksi kuolleisuutta tulee tarkastella kokonaiskuolleisuutena.

Toisaalta voi myös olla niin, että kaikkia covid-19-kuolemia ei raportoida siitä aiheutuneeksi. Näin on varmasti tapahtunut keväällä, kun testausta ei ollut saatavilla.

Lisäksi kuolleisuudessa on huomattavaa ajallista vaihtelua erillisten vuosien sisällä, jonka vuoksi vuositason muutosten lisäksi tulee tarkastella esim. viikkovaihtelua.

Onneksi luotettavaa tietoakin on saatavilla.

Alla olevassa Markku Peltosen tuottamassa käyrästössä on Pohjoismaiden kokonaiskuolleisuuden käyrät lähivuosilta viikoittain esitettynä. Pohjoismaista Ruotsi on ainoa maa, jossa epidemia oli laaja. Ruotsin osalta onkin havaittavissa ylikuolleisuutta, kun taas muissa maissa vuosi 2020 ei eroa aikaisemmista vuosista.

Ruotsin osalta jokaisen aikaisemman vuoden kuolleisuuskäyrä on esitetty erillisellä viivalla, jotta kunkin vuoden vaihtelu tulee esiin. Kuvasta voi myös havaita esimerkiksi vuoden 2018 rajun influenssaepidemian vaikutuksen Ruotsissa.

Markku Peltonen on tuottanut myös ikäryhmittäisiä tietoja. Niistä käy esiin, että ylikuolleisuus on painottunut ikäluokkaan yli 60-vuotiaat ja näyttäisi olevan selvempää miehillä.

Kuolleisuudesta on myös tieteellisiä julkaisuja vertaisarvioiduissa lehdissä. Esimerkiksi arvostetussa JAMA- tiedelehdessä julkaistiin hiljattain vertailuja eri maiden välillä Covid-infektion aiheuttamasta ylikuolleisuudesta. Ylikuolleisuutta oli selvästi eniten maissa, joissa epidemiaa ei saatu kuriin, kuten alla olevassa taulukossa voi havaita.

JAMA-tiedelehdessä julkaistiin myös tarkempi selvitys USA:n tilanteesta. Siinä tuli esiin, että epidemian aiheuttama kokonaisylikuolleisuus oli suurempaa kuin pelkästään Covid-19 infektioon kuolleiden määrästä voisi todeta.  

Todetusta 225 530 ihmisen ylikuolleisuudesta vain 67% oli raportoitu suoraan Covid-19 –infektioon liittyviksi.  

Epidemian aiheuttama ylimääräinen kokonaiskuolleisuus Yhdysvalloissa oli noin 20% maalis-heinäkuussa 2020. Ylikuolleisuus ajoittui selvästi epidemian aktiivisuuden mukaan ja oli suurimmillaan jopa 65%.

Osavaltiot, jossa epidemia levisi eniten keväällä, ylikuolleisuus ajoittui vain kevääseen. Ne osavaltiot, jotka avautuivat aikaisemmin ja epidemia levisi myös kesällä, ylikuolleisuutta havaittiin myös kesällä (ks alla oleva kuva)

Tilanne sairaaloissa epidemian aikana eri maissa

Yksi konkreettinen epidemian vaikeusasteen mittari on kokemukset sairaaloissa ensimmäisen aallon aikana eri maissa.

Olen keskustellut kollegojen kanssa mm. Hollannin, Italian ja Espanjan tilanteesta. Jokaisessa maassa kollegat totesivat, etteivät olleet kohdanneet urallaan koskaan aikaisemmin vastaavaa tilannetta sairaaloissa ja teho-osastoilla kuin tänä keväänä:

 • Teholla massiivinen määrä vaativaa tehohoitoa tarvinneita potilaita
 • Tehohoidon kesto poikkeuksellisen pitkä
 • Paljon myös nuoria perusterveitä ihmisiä vakavasti sairaana ja myös kuollut
 • Pahimpina aikoina sairaalan käytävät olivat mm. Madridissa täynnä ruumissäkkejä
 • Monta lääkärikollegaa ja hoitajaa saanut tartunnan ja kuollut tautiin

Nämä tilannetta kuvanneet kollegat ovat toimineet vastaavissa tehtävissä jo kymmeniä vuosia. Heidän mukaansa tilannetta ei voi mitenkään verrata tavanomaiseen kausi-influenssaan.

Covid epidemiaan liittyvät yhteiskunnan toiminnat ovat ylimitoitettuja eikä suojaustoimilla ole vaikutusta

Alla oleva kuva esittää yhden esimerkin käyrästä, joilla perusteellaan, että suojaustoimista ei ole hyötyä. Niistä väitetään olevan jopa haittaa.

On tietenkin totta, että tuollaiset käyrät eivät osoita tehdyistä toimista olevan hyötyä. Ne eivät myöskään osoita niistä olevan haittaa, sillä ne eivät yksinkertaisesti kykene osoittamaan yhtään mitään suojaustoimien tehosta.

Jokaisella yksittäisellä toimella on yksinään vain pieni merkitys. Kaikkien toimien tavoitteena on, että virus ei pääsisi siirtymään henkilöstä toiseen. Maski ei tietenkään auta, jos etäisyydestä ja käsienpesusta ei huolehdita, sillä virus pääsee tarttumaan muuta kautta. Pelkkä käsien peseminen ei auta, jos käy sairaana kaupassa yskimässä.

Hyötyä saadaan vain, jos huolehditaan kaikista keskeisistä tartuntareiteistä. Yksittäisen toimen merkitystä on vaikea osoittaa, mikä tulee hyvin esiin maskikiistelyssä.

On kuitenkin aivan varmaa, että jos jokainen suomalainen olisi kahden viikon ajan ilman toisen ihmisen kontaktia, epidemia sammuisi. Koska tämä ei ole mahdollista, ainoa tapa on vähentää ihmisten välisiä tarttumistilanteita muilla keinoin.

Epidemiaa ei todellisuudessa ole, vaan se johtuu testaamisesta

Kun laajamittainen testaaminen on käynnistynyt, on väitetty, että epidemia aiheutuu testaamisesta.

Kritiikissä sekoittuu kaksi asiaa. Runsas testaaminen lisää todennäköisyyttä havaita piilevät infektiot tarkemmin. Tämä ei tietenkään lisää todellisten infektioiden määrää eikä liene kritiikin kärki.

Ymmärtääkseni kritiikillä tarkoitetaan sitä, että laajalla testaamisella todetut tapaukset eivät ole todellisia infektioita vaan vääriä positiivisia.

Tämä on loogista siinä mielessä, että yhdelläkään testillä ei ole 100%:n herkkyys ja tarkkuus. On totta, että testauksen lisääntyessä, myös väärien positiivisten määrä lisääntyy. Tämä tapahtuu erityisesti silloin kun tauti on harvinainen testatussa väestössä, kuten Covid on Suomessa.

Olen käsitellyt vastaavaa ilmiötä vasta-aineiden mittausten osalta keväällä.

PCR-testin herkkyys

Covid-19 PCR-testin yhteydessä on julkaistu testin herkkyyden olevan n. 70%. Tämä johtuu osin näytteenoton onnistumisesta mutta myös siitä, milloin näyte otetaan suhteessa infektion kulkuun.

Virusta on infektion aikana nielussa vain tiettynä aikana mutta voi olla keuhkoissa tai ulosteessa. Nielunäyte ei infektiota paljasta. Tämän vuoksi oireiselta potilaalta, altistustilanteissa ja matkojen jälkeen testi herkästi uusitaan, sillä testin herkkyyden rajoitukset ovat tiedossa.

Käytännössä tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että laajastakin testaamisesta huolimatta väestössä on ollut ihmisiä, joilla on ollut infektio, vaikka testi oli negatiivinen. Kun Suomessa 13133 ihmistä on tänä vuonna saanut positiivisen Covid-19-tuloksen, voidaan arvioida, että Suomessa on ollut tuhansia ihmisiä, joilla testaus ei ole paljastanut tautia.

PCR-testin tarkkuus

Mikä sitten on PCR-testin tarkkuus? Tämä tieto tarvittaisiin juuri sen väitteen kumoamiseen, että testaamisen tuottamat väärät positiiviset tulokset olisivat epidemian syy eikä itse virusinfektio.

Kirjallisuudesta ei löydy tarkkaa lukua, sillä ei ole olemassa varmaa ns. kultaista standardia, johon PCR-testin tulosta voisi verrata. Kirjallisuudesta löytyy valtava hajonta tarkkuusarvioista, jotka vaihtelevat 96% ja 100% välillä. Tarkkaa lukua erityisesti Covid-19 PCR-testin osalta ei tiedetä.

Tämä mahdollistaa erilaisten spekulaatioiden esittämisen. Jos esim tarkkuus olisi vain 98%, Suomen kaikki testipositiiviset voisivat olla vääriä positiivisia, koska testejä on tehty yli 1,2 miljoonaa kpl.

On kuitenkin selvää, että väärien positiivisten määrä ei voi koskaan ylittää todettujen positiivisten testitulosten määrää.

Uskottavimmat arviot tarkkuudesta saa esiin niistä maista, joissa tautia on ollut todella vähän ja testausta tehty kuitenkin paljon. Poimin maailman Covid-19-tilastoista kolmentoista vähiten Covid-19-tapauksia omaavan maan luvut ja jaoin näiden maiden positiivisten testitulosten määrän tehtyjen testien määrillä.

Noissa maissa testejä oli tehty 128 719 kpl ja näistä positiivisia oli 327. Tämän perusteella väärien positiivisten yläraja olisi 0,254%, jos kaikki positiiviset olisivat olleet vääriä positiivisia. Todellisuudessa tietenkään tämä ei ole totta vaan vain tätä tarkastelua varten tehty arvio ylärajasta.

Kun sitten otetaan huomioon Suomessa tehtyjen testien määrä, todetut positiiviset testitulokset ja edellä laskettu väärien positiivisten yläraja, päädytään Suomessa alla olevan taulukon mukaiseen tilanteeseen (16.10.2020 mukaisesti).

Kuvassa olevat lihavoidut vihreät luvut ovat syötetty, muut laskettu niiden perusteella.

Kun testattuja näytteitä on yhteensä 1 279 100 ja positiivisia tapauksia yhteensä 13 133, näissä voi olla korkeintaan 3 249 väärää positiivista. Kyseessä on siis yläraja ja luku on varmasti tätä pienempi.

Luvun suuruus voi tuntua yllättävältä. Kun testejä tehdään paljon väestössä, jossa tautia on vähän, syntyy hyvin tarkallakin testillä (nyt laskettu tarkkuus 99,66%) paljon vääriä positiivisia. Kuitenkin 1000 tehdystä testistä vain 2,5 on väärää positiivista.

Todellisuudessa tilanne ei tietenkään ole näin radikaali. Testausta on toki tehty matalalla kynnyksellä mutta pääasiassa altistustilanteissa ja oireisille henkilöille, jolloin vääriä positiivisia syntyy vähemmän.

Alla on esitetty Markku Hännisen tuottamia käyriä testien ja diagnosoitujen määristä Suomessa. Niistä näkyy selvästi, että testimäärä ei korreloi juurikaan tautitapausten määrien kanssa. Tämähän pitäisi tulla esiin, jos valtaosa positiivisista olisi vääriä positiivisia.

Testien määrä kasvoi voimakkaasti elokuun puolivälissä ja on pysynyt samalla tasolla mutta diagnosoitujen tapausten määrä on noussut huomattavasti vasta myöhemmin. Elokuun lopussa positiivisten osuus testeistä oli matalimmillaan 0,14%. Tällä luvulla laskettuna vääriä positiivisia vuonna 2020 olisikin ollut enintään 1791 kpl, vaikka kaikki tuolloin havaitut tapaukset olisivat olleet vääriä positiivisia.

Yksi PCR-testiä kohtaan esitetty kritiikki on perustunut siihen, että sitä ei ole alun perin kehitetty diagnostiikkaa varten. Näin on kuulemma itse testin kehittäjän väitetty sanoneen.

Niin tai näin, tuolla alkuperäisellä tavoitteella tai sanomisella ei ole mitään merkitystä tänään.

PCR-testejä on tuon ajan jälkeen tutkittu todella paljon ja sen diagnostinen herkkyys ja tarkkuus on selvitetty. PCR-testaus on yksiselitteisesti hyväksytty luotettavaksi diagnostiseksi testiksi.

On tietenkin totta, että testi havaitsee Covid-19-viruksen RNA:ta eikä positiivinen testitulos sinänsä kerro, että kohteessa olisi enää elävää ja tartuttavaa virusta.

Lopuksi

Voidaan todeta, että sekä tilastoitu ylikuolleisuus että sairaaloiden kokemukset niissä maissa, joissa epidemia on levinnyt laajalle osoittavat, että Covid-19-infektio on selvästi vaarallisempi kuin esimerkiksi influenssa ja voi viedä hautaan myös nuoria ja terveitä.

Epidemian laaja leviäminen aiheuttaa merkittävää ylikuolleisuutta, jota ei kuitenkaan onneksi Suomessa ole jouduttu kohtaamaan.

Virukselta suojautumisen tavoitteena on katkaista tartuntaketju. Yksittäisellä toimella on vähäinen merkitys mutta tarpeeksi monen käyttäminen on tehokkaampaa. Koska meillä ei rokotuksen puuttumisen vuoksi ole muitakaan tunnettuja tehokkaita keinoja, on turvauduttava niihin, joita on. Yksittäisten toimien tehottomuutta ei voida osoittaa sijoittamalla niitä tartuntakäyrälle.

Vaikka minkään diagnostisen testin tarkkuus ei ole 100%, nykyisen PCR-testin luotettavuus riittää osoittamaan epidemian olemassaolon. Massatestauksesta johtuen vääriä positiivisia testituloksia tulee vääjäämättä. Ne eivät kuitenkaan selitä eivätkä merkittävästi sekoita epidemiatilannetta.

Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että pahin seuraus väärästä positiivisesta testituloksesta on se, että henkilö on tarpeettomasti karanteenissa 10 vrk. Tämä on toki ikävää mutta pieni haitta suhteessa taudin riskiin.

Todellisempi ongelma on se, että testin puutteellisesta herkkyydestä johtuen väestössä voi olla infektoituneita levittämässä tautia. Onneksi suojautumistoimilla voimme vaikuttaa niihin.

On mielenkiintoista, että erilaisten tilastojen ja käyrien käyttö pseudotieteellisten väitteiden yhteydessä on selvästi lisääntynyt. Käytöllä tavoitellaan ilmeisesti uskottavuutta. Covid-virukseen liittyvät pseudotieteelliset väitteet näyttäisivät myös Suomessa politisoituneen.

Ehkä ilmiön voisikin tiivistää seuraavaan hieman muokattuun Ronald Coasen lainaukseen tieteellisen tiedon tilastollisesta väärinkäytöstä:

If you torture the data long enough, it will confess.

(Jos kidutat dataa tarpeeksi pitkään, se tunnustaa).

32 kommenttia

 1. Hei! Kiitos hyvästä ja selkeästä kirjoituksesta. Minua huolettaa eniten tällä hetkellä lasten ja nuorten tilanne. Vaikka lapset sairastavat pääosin lievän taudin, ei meillä vieläkään kerrota, että lapset ja nuoret tartuttavat. 10-19 vuotiaitten tartunnat ovat lisääntyneet paljon, kun koulut avattiin. Tartuntaluokkia on satoja ja altistuneita paljon. Kuinka saamme epidemian kuriin, jos tähän ei puututa? Viranomaiset ovat hiljaa, vaikka monet tutkimukset osoittavat tämän. Onhan lähtökohtaisesti jo epäuskottava, etteivät lapset tätä koronavirusta kotiin kanna, kun kantavat kaikki muutkin.

  Ystävällisin terveisin

 2. Täältä Vaasasta voisi heittää pienen kommentin. Tuossa lokakuun alkupuolella kun tilanne vähän räjähti käsiin, niin sen kyllä huomasi kuinka vakavasti ihmiset siihen suhtautui. Ei mennyt kuin pari päivää ja lähestulkoon kaikilla oli maskit käytössä ja kaupunki tuntui autioituvan.

  Tietysti vastarannan kiiskejä on myös ja somessa tuntuu olevan turhankin paljon kaikenlaista huuhaata. Ihmetellään kuinka näitä tapauksia voi olla näin paljon, vaikka kaikilla on maski, eikä ollenkaan ymmärretä kumpi oli ensin: sairastuneet vai rajoitukset, saati sitä viivettä mikä rajoitusten vaikutuksessa on.

  Mutta kaikesta huolimatta, voidaan jo ehkä varovaisesti todeta, että näillä torjunta toimenpiteillä ja rajoituksilla on ollut vaikutusta. Näyttäisi että tapaukset on kääntyneet laskuun. Tai ei niistä maskeista ainakaan mitään suurta haittaa ole voinut olla.

 3. Hei. Kiitos kirjoituksesta, taas hyvää asiaa. Yksi kohta tässä vähän särähtää korvaan: mielestäni covid-epidemian vakavuusastetta ei voi perustella kollegoiden kokemuksilla eri Euroopan maissa. Samanlaisella argumentoinnilla voisi väittää epidemian olevan vaaraton, koska kollegoiden kokemukset Suomessa on, että teho-osastot ammottavat tyhjyyttään covid-potilaista,,eikä epidemia juuri muutoinkaan ole kuormittanut suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää muutoin kuin testauksen osalta. Tämä kritiikki nyt sen vuoksi, että yksittäisten ihmisten kokemukset tee asiaa tieteellisesti todistetuksi, vaikka varmasti itse asia näin olisi.

  1. Kollegojen kokemukset ovat vain yksi lisäargumentti eikä vaarallisuus perustunut pelkästään siihen. Se on kuitenkin yksi konkreettinen lisätodiste siitä, että jos epidemia leviää laajalti, millainen tilanne voi pahimmillaan ja ihan oikeasti olla.
   Ymmärrät varmaan, että toiseen suuntaan ei voi päätellä epidemian vaarattomuutta. Jos epidemiaa ei ole, eihän sen vaarallisuutta voi arvioida potilasvirtojen perusteella. Suomessa tilanne on ollut käytännössä tällainen tai lievä. En oikein kykene hahmottamaan millä logiikalla tällainen käänteinen päätelmä voisi syntyä. Tämähän oli yksi keskeinen argumentti kirjoituksessa.

 4. Eräs tuttu kirjoitti: ” Tuossa kyllä on virheellistä tietoa PCR testin herkkyyden laskemisesta. ”Jos esim tarkkuus olisi vain 98%, Suomen kaikki testipositiiviset voisivat olla vääriä positiivisia, koska testejä on tehty yli 1,2 miljoonaa kpl.” Sehän menee niin, että jos väärien positiivisten määrä on 2%, niin se on prosenttiosuus positiivisen tuloksen saaneista, ei niistä jotka on testattu. Eli jos testataan 1000 ihmistä ja heistä 10%:lla todetaan korona, niin näistä 100 positiivisesta 2% on vääriä, eli 2 kpl/100 kpl vääriä positiivisia. Eli herkkyys on HYVÄ.”

  1. FP rate = FP/(FP+TN) eli (väärät positiiviset)/(väärät positiiviset + oikeat negatiiviset)
   Tämä on arvioitu olevan 0,25% Covid-19 PCR-testille.
   Jos se olisi 2%, se olisi 10-kertainen ja vääriä positiivisia olisi 25 000 tapausta eli selvästi enemmän kuin mitä tapauksia on Suomessa todettu.

 5. Pandemian laajuus, syvyys ja sen aiheuttama ”ylikuolleisuus” ei ole 10 kuukaudessa kuin arvattavissa ja sikäli todella laatuisa blogaus sisältää ehkä turhaakin agendaa.

  Mutta teksti sinällään on haastava ja parinkin lukemisen arvoinen, joskaan ei normaalille päättäjälle hevin avaudu.

  Tähän olisi hyvä saada vaikkapa Heikki Peltolan kommentti.

  1. Ei tietenkään lopullinen vaikutus kuolleisuuteen selviä kuin vasta, kun epidemia on ohi. Nythän tässä käsiteltiin tämän hetken tilannetta eikä muusta väitettykään.

 6. Miten voit silti suhtautua myönteisesti pcr-testin käyttöön kun itsekin toteat että positiivinen tulos ei kerro että näytteessä on elävää tai tartuttavaa virusta?

  1. Sillä perusteella mitä tutkimukset kertovat testin luotettavuudesta. Jos testi havaitsee viruksen RNA:ta henkilön nielunäytteestä, on se lähes varmaa, että hänellä on ollut kyseistä virusta nielussaan. Se ei kerro tietenkään, onko juuri sillä hetkellä nielussa elävää ja tartuntakykyistä virusta. Sitä on kuitenkin ollut eikä siitä voi olla kauan aikaa. Mitään hoitoahan tuosta toteamisesta ei laukea vaan oma seuranta ja hakeutuminen hoitoon, vain jos tulee oireita. Karanteenlla pienennetään riskiä, että virus leviäisi muihin.

 7. Ymmärsinköhän oiken.

  Jos vääriä postiivisia on 0.00254, ja testattuja on 1279000, niin silloin vääriä positiivisia tuloksia on 3249.

  Jos herkkyys on 0.7, niin havaitsematta on jäänyt 5620 tapausta.

  Jos kysymys asetetaan niin, että mikä on todennäköisyys sille, että minulla on oikeasti korona , kun olen saanut positiivisen tuloksen, niin sehän on 3249/13113 = 75%.

  Näiden tulosten valossa en ymmärä, mitä mieltä on testata. Sekä havaitsematta jääneiden tapausten osuus havaittuihin tapauksiin, sekä etenkin todennäköisyys väärälle tuloksella ovat järkyttävän suuria.

  1. Positiivisen tuloksen ennustearvo eli PPV = näillä negatiivisen tuloksen rate-luvuilla 75% noin 1% esiintyvyydellä. Tuo on kuitenkin pahimman mahdollisen skenaarion tapaus.
   Todellisudessa se on parempi sillä tuon laskemisessa arvioin vain väärien positiivisten teoreettisen ylärajan, joka oli siis 0,25%.
   Jos käytämme väärien positiivisten lukuna esim 0,1%, on PPV 90%, jos tautia väestössä 1%.
   PPV nousee edelleen, jos todennäköisyys taudille on suurempi. Esimerkiksi jos on altistus tai oireita, ennakkotodennäkösiyys voi olla huomattavasti suurempi, jolloin PPV on myös suurempi.
   Itse en pidä edes tuota 75% PPV-arvoa valtavana ongelmana, sillä siitähän seuraa vain tarkkailu ja karanteeni, eikä mitään haitallista hoitoa.

   1. 10%-25% todennäköisyys sille, että sinä ja perheenjäsenesi ovat tarpeettomasti lukittuna omaan asuntoonsa 10 päivää on kyllä aivan kamalaa. Varsinkin kun ottaa huomioon taloudellisen haitan. Eikä kannata väheksyä nykyisen tartunnan saaneiden syyllistämisen ilmapiirissa myöskään sosiaalista haittaa, joka voi olla pysyvää.

    Terveysviranomaisten olisi hyvin tärkeää tuoda rehellisesti esille asiaa, että positiivinen tulos ei läheskään täydellä varmuudella ole positiivinen tulos. Ehkä silloin pseudotieteilijöillekin jäisi vähemmän sijaa.

   2. Kysymys on OMAEHTOISESTA karanteenista, jonka aikana vältetään kontakteja. Ei sen perusteella ketään lukita sisään eikä ulos menemistä ole edes kielletty. Olen itse ollut tässä tilanteessa jo kaksi kertaa eikä ollut mikään kamala juttu.

 8. Kausi-influenssaan vertaaminen on sikälikin ongelmallista, että iso osa väestöstä ottaa influenssarokotuksen, eikä influenssan torjumiseksi sitten tehdä juuri muuta, kun koronan takia on suljettu rajoja ja työpaikkoja ym ym.

  1. Juuri siitä syystä, kun rokotetta ei ole, suojautuminen on ainoa keino. Influenssaa voi torjua rokotuksin, joskin sen kattavuus on matala ja tehokin vaihtelee.

 9. Ilo lukea näitä yhteenvetoja! Joitakin huomioita:
  Tämä on vaarallinen tauti, ja erittäin tarttuva: leviämiskäyrältään se muistuttaa pohjoisen pallonpuoliskon kausi-influenssaa (kirjoituksen kuva USAsta, vasen puoli). Koska USA ulottuu niin etelään, niin oikea puoli on sitten subtropiikin leviämiskäyrä (n. 30 astetta jakolinja). USA alueena yhdistää nämä kaksi leviämismallia, ja vapaa matkustus varmaan varmistaa tehokkaan ”karusellin”. Virus tuli myöhään, ja hyvä hypoteesi on sen myöhäinen siirtyminen potilas 0. Tuleva influenssakausi tulee yhdistämään nämä kaksi tautia, samanaikaisesti!

  Kuolleisuus yli keskiarvon on tarkin mittari covidin vaikutukselle; Ruotsissa on 3vko ylimääräiset kuolemat, Suomessa 2-3 päivän. Kotona murjottaminen ja hölmöilyn vähentyminen on sitten pienentänyt nettopoistumaa…

  Sormi pulssilla -mittari on ICU, IVA eli tehohoitoon päätyneet. Ruotsissa se on 30 tänään, kasvua viikossa 6kpl eli yli 20%. Uusia tulee 1-2 päivässä. Jopa yli 80 vuotiaat selviävät sieltä hengissa yli 50% todennäköisyydellä (koko kausi). Tämä ei kuulosta kovin kohtalokkaalta… https://www.svt.se/datajournalistik/corona-i-intensivvarden/

  Minulla on kokemusta maskin käyttöpakosta kaupoissa, liikennevälineissä, ravintolaan mennessä. Vaivaton rutiini, ja vaikka tästä ei muuta hyötyä olisi kuin muistuttaa varovaisuudesta, niin se riittää minulle. Jos maski suojaa naapuria edes pienellä todennäköisyydellä, niin se on ihan hyvä suojan peilaus, mutta vaatii pakollisuuden. Ruotsin maskittomuus valitettavasti todistaa, että maskittomuudellakin pärjää ihan hyvin (alkaen heinäkuu).

  Keväällä testattiin oireellisia, nyt niitä ja oireettomia. Täytyy varoa vertaamasta omenoita omenoihin+päärynöihin. Kasvaneet testitulokset eivät näy teho-osastolla Ruotsissa (vielä).

  Ruotsin toimiessa koko maailman kontrolliryhmänä, siihen vertaamalla voi oppia jotakin. Kevään kaaoksen ylimääräisistä kuolemista pitäisi siirtyä ajassa eteenpäin, kehitykseen heinäkuusta eteenpäin.
  JR

 10. Taudista ei pidä antaa liian synkkää kuvaa, sillä se johtaa ahdistukseen, joka joillakin ilmenee kotiin lukittautumisena ja toisilla taas hällä väliä asenteena. Alun Italian tilannetta ei voi verrata nykyiseen, sillä potilaiden hoidosta on opittu paljon. Ymmärtääkseni Suomessa ei teho-osastojen henkilökunta ole saanut tartuntoja, kuten ilmeisesti alussa maailmalla tapahtui. Itselläni maski saa aikaan valheellisen turvallisuuden tunteen. Aiemmin hyppäsin sivuun, kun joku tuli liian lähelle, nyt hengittelen maskini suojassa tyytyväisenä vaikka tiedän, ettei se minua kaikelta suojaa.

 11. Tervehdys,

  Kun PCR testin kehittäjä Nobelin palkinnon voittaja Kary Mullis sanoo, että PCR testiä ei voida käyttää mihinkään virus tautien totemiseen, niin miten se voi olla validi testaustapa? PCR testillä otetuissa virusnäytteistä yli 80% on ns. False Positive näytteitä.
  Jos otetaan esimerkiksi Ruotsi ja Patologi Elisabet Englundin ”koronaan” kuolleiden määrä ruumiinavauksissa, saadaan tulokseksi täysi 0. Miten tämä on mahdollista? Eli ruotsissa on mainittu kuolleen korona virukseen hirveä määrä ihmisiä, mutta ruumiinavauksissa asiaa ei olle voitu todeta.

  (tästä poistettu kaksi linkkiä)

  Tässä tulee tavankansalaiselle sellainen olo, että nyt joku puhuu palturia todella paljon. Eli voisitteko avata pikkaisen enemmän tuota PCR testiä ja sitä mihin se oikeasti on tarkoitettu, sekä miten on mahdollista, että ruotsissa ruumiinavauksissa todetut korona kuolleisuus on tasan 0%? Tämä trendi myös muualla maailmassa.
  Kiitos paljon

  1. Valitettavasti minulla ei ole aikaa alkaa vääntämään tätä asiaa sinulla rautalangasta, sillä asia on jo kirjoituksessa selitetty. Voisitko lukea kirjoituksen. Jos et luota asiantuntijoiden viestiin tässä PCR-asiassa, en voi sille mitään.
   Näemmä pyrit vain levittämään somessa leviäviä virheellisiä väitteitä. Ne on jo moneen kertaan osoitettu virheellisiksi. Olet oikeassa, että joku puhuu palturia. Ne ovat ne noiden väitteiden alulle panijat.

   1. Kiitos vastauksesta Juhani,

    En pyri esittämään mitään ”salaliittoa” vaan pyrin ihan asiallisesti selvittämään, että miksi suuri osa virulogeista ja lääkäreistä selkeästi kertoo, että PCR testiä ei voida käyttää ja sitten toinen puoli sanoo, että voi. Niin mistä tiedän, että väitetty on tosi? Tästä asiasta ei ole olemassa konsensusta.

    Ketkä ovat ”oikeita” asiantuntijoita keitä kuunnella? Se on tässä vähäsen ongelmana, ainakin minulla. Eli jos PCR testin löytäjä/tekijä Kary Mullis (R.I.P) (sekä hänen kolleegansa) sanoo ihan selkeästi (sekä dokumentit), että PCR testiä ei voida käyttää esim. viruksiin kuten kausi influensa / HIV, niin onko tämä nyt sitten ”väärä” asiantuntija jota uskoa?

    Sekä jos Elisabet Englund (Arvostettu hänkin) sanoo, että ei ole löytänyt ruotsissa yhtään korona:an kuollutta, kun on tehnyt ruumiin avauksia henkilöille, jotka on merkattu kuolleiksi korona virukseen. Onko hän myös ”väärä” asiantuntija?
    Liian paljon sekaannusta. Eli ketä, tai ketkä ovat ”oikeita” asiantuntijoita keitä kuunnella?

   2. Ongelmasi on, että luotat noissa väitteissä toisen käden tietoon ja somejuoruihin.

    Oikeasti ei ole totta, että ”suuri osa virulogeista ja lääkäreistä selkeästi kertoo, että PCR testiä ei voida käyttää” vaan kyseinen väite on pienen toisinajattelijoiden ryhmän synnyttämä. Joka ammattiryhmässä on toisinajattelijat. Ei silti ole mitään väliä sillä mitä joskus testiä kehitettäess joku olisi sanonut, sillä noilla sanomisilla on mielipiteen arvo, ei muuta. Ainoa, mikä merkitsee, on tutkimusnäöyttö menetelmän toimivuudesta. Se on olemassa ja luotettavaa, että PCR-testiä voi käyttää diagnostiikassa. Menetelmän luotettavuus on todistettu tutkimuksin. Menetelmää on huomattavasti parannettu takavuosista sillä mukana on kvantitaatiota. Siinä on toki perää, että välttämättä havaittu viruksen RNA ei kerro, että virukset olisivat eläviä. Tämä on hyvin tunnettu asia eikä mikään epätietoisuuden lähde. Mutta jos RNA:ta havaitaan, virusta on ollut limakalvoilla ja normaalisti niitä ei sieltä löydy. Kuvitteletko, että miljoonat lääkärit käyttäisivät globaalisti testejä, jotka ovat tunnetusti huijausta ja käyttöön soveltumattomia.

    Tuo ruumiinavaustarina on urbaani legenda. Sitä on vielä höytetty myös perättömillä väitteillä, että niiden tekeminen olisi kielletty mutta niitä olisi tehty salaa ja havaittu tuollaisia löydöksiä.

    Suosittelen nyt vain huomattavasti parantamaan kriittistä asennetta covidiin liittyviin omituisiin väitteisiin. Niitä nyt vain on todella paljon liikkeellä.

   3. Mutta testin kehittäjä sanoi. Sä et edes tiennyt hänen nimeä kun sanoit ”kuka lie”. Hän oli se ”The asiantuntija”! Siinä sulle rautalankaa.

    En väitä että testi olisi feikki. Siis kyllä se toimii. Mutta kyse on sen soveltuvuudesta tähän käyttöön. Jos ei kyseessä ole oikeasti erittäin tappava tauti niin luotettavampaa dataa saataisiin muilla perinteisemmillä epidemologien taudin etenemismittareilla. PCR testin ongelma on se että se antaa vain positiivinen/negatiivinen tuloksen, eikä virusmäärää. Se rajoittaa pahasti siitä saatavaa hyötyä. Olet itse populisti some väittämien kannalla kuten ”PCR on hyvä testi metodi”, vaikka se on aivan skeidaa.

    Ja sitten se että perinteisesti (AINA) on tapaukset/case lääketieteellisesti olleet oikeasti sairaita ihmisiä. Nyt kaikki pelkän positiivisen tuloksen saaneet, eli oli ehkä jotain 3000 ”kuollutta” virusta jonka testi onnistui monistamaan, mutta joita ei mitenkään voisi levittää tai sairastua itse. Eli ei kuuluisi laskea tapaukseksi lainkaan tällaista henkilöä jonka yliherkkä 37 syklin tms. PCR toteaa positiiviseksi.

   4. Väitteesi eivät kestä kritiikkiä. Epidemiologiset mittarit? Mitä ihmettä ne ovat? Miten niillä voidaan todeta kuka on saanut infektion ja kuka ei.
    Toiseksi PCR-testi ei enää ole vain +/- vaan se on kvantitatiivinen ja sen herkkyys ja tarkkuus on optimoitu niin, että on riittävätn herkkä mutta ei anna liikaan vääriä positiivisia.

 12. Minkä ihmeen takia edes koronaan kuolleille tehtäisiin ruumiinavauksia? Ihan huuhaatarina.

 13. Koronatoimet tehoavat ”kausiflunssaan” ja muihinkin liikkujiin. Kuolleisuus siis laskee. Tilastot eivät kerro totuutta – muuttujia on liian monta.

  1. Joo tässä alkaa yhä enenemässä määrin olla muuttujia niin paljon että tilastot ovat aivan mitä sattuu. Nykyisiä esiintymislukujakaan ei voida verrata aiempiin, koska esim. aiemmin hoitajat eivät osanneet ottaa testiä nenästä niin hyvin. Ja sitten se että ketä valitaan testattavaksi on myös muuttunut, joka vaikuttaa lopputulokseen kanssa. Muuttujia on aivan liikaa ja ne ovat täysin mysteeri lukuja joita kukaan ei osaa laskea mukaan. Kuten vaikkapa nämä mainitsemani.

 14. Tottakai maissa joissa koronaa ei saatu kuriin oli ylikuolleisuutta koska siellä kuormittuivat sairaalat, joten ihmisiä kuoli kaikenlaisiin muihin syihin kuin koronaan. Ei otettu vastaan ihmisiä joilla oli vaikka jotakin huimausta tai muita hämäriä oireita jotka olivat varoitus tulevasta infarktista tms. johon aikaisin reagoimalla oltaisiin ehkä voitu estää kuolema. Siksi kun ei tiedetä miten suuri vaikutus tällä on ollut ei tuo ylikuolleisuus mitenkään todista että ihmisiä kuolisi koronan vuoksi enempi.

  1. Tämä ei ole se syy ylikuolleisuuteen vaan juuri koronainfektioon liittyvät vakavat tapaukset, jotka kuormittivat teho-osastoa. Itse asiassa muiden sairauksien vakavat tapahtumat vähenivät, kuten esim äkilliset sydäntapahtumat ym johtuen luulatavasti eristäytymisestä johtuvista infektioiden vähenemisestä sekä muista eilintapojen muutoksista.

 15. Verkossa on emeritus professori Bhakdin video, jossa hän esittää kaikenlaisia ainakin näennäisesti järkeviä asioita liittyen koronaan. Ko. video löytyy mm. youtubesta ZnpnBYgGARE tunnisteella ja ”Are we being told …” otsikolla. En laita suoraa linkkiä, kun en halua levittää luultavimmin väärää tietoa.

  PCR-testi tulikin jo aika hyvin käsiteltyä, ettei pidä ihan niin paikkansa kuin videossa on esitetty.

  Yksi rokotteisiin liittyvä jäi mieleen: lymfosiitit voivat hyökätä terveiden solujen kimppuun rokotteen takia (n. 50 min kohdalla).

  Tällaiselle maallikolle näennäisen looginen juttu, mutta ei kuitenkaan ihan tunnu oikealta.

  1. Verkko on valitettavasti täynnä erilaisia uskottavaltakin vaikuttavia virheellisiä tekstejä ja videoita. Aivan mahdoton on käydä niitä perkaamaan. Kun joku väittää kertovansa jotain, jota ei ole paljastettu taikka joka on salattu, voi olla melkein varma, että tarina ei pidä paikkaansa.

   Lisäksi on sellainen tuntuma, että ei ole kovin harvinaista, että emeritus-henkilöillä mopo tuppaa alkaa keulia jossain vaiheessa. Jopa Nobel-palkiinon saaneet ovat hurahtaneet joihinkin syviin päätyihin.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *