Terveys & tiede

Homeopaattinen mullistava syöpätutkimus osoittautui manipuloiduksi

Kirjoittajat: Juhani Knuuti ja Viktor Weisshäupl

Ryhmä lääkäreitä Itävallassa on vuosia kampanjoinut sitä vastaan, että Itävallan Lääkäriliitto ja terveysministeriö tukevat pseudolääketiedettä, mm. homeopatiaa eli vain lumevaikutuksen omaavaa hoitoa. Itävallan lääkäriliitto nimittäin myöntää tutkintotodistuksia mm. homeopatiasta ja antroposofisestä lääketieteestä.

Mikäli homeopatia ei ole vielä tuttua, voit lukea aiheesta tässä ja tässä. Yhteenvetona voi todeta, että sen lisäksi, että koko homeopatian idea on älytön ja epäuskottava, laajojen tutkimusten mukaan homeopatian teho ei eroa lumehoidosta.

Mullistava tutkimusnäyttö homeopatiasta vaikea-asteiseen syöpään

Uusin kuvio homeopatian puolustamisessa on vuonna 2020 The Oncologist -lehdessä julkaistu satunnaistettu ja sokkoutettu ja lumekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa 150 ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavaa potilasta satunnaistettiin saamaan homeopaattista tai lumehoitoa normaalin lääketieteellisen hoidon ohessa.

Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä on hankala hoidettava ja ennuste ei ole yleisesti hyvä. Kaikki tutkimuspotilaat saivat lääketieteellisen hoidon. Potilaat jaettiin kolmeen ryhmään: 51 potilasta sai räätälöityä homeopaattista hoitoa ja 47 potilasta lumehoitoa lääketieteellisen hoidon ohessa. Loput 52 potilasta eivät saaneet mitään lisähoitoa.

Seuranta-aika oli noin 2 vuotta. Tutkimuksessa mitattiin elämänlaatua ja kuolleisuutta.

Tutkijat raportoivat, että homeopatiaryhmässä elämänlaatu oli parempi ja että kuolleisuus oli pienempi kuin kahdessa muussa ryhmässä tilastollisesti merkitsevästi.

Olisiko nyt lopulta saatu vakuuttavaa näyttöä homeopatian hyödystä syövän hoidossa?

Vaikka potilaiden määrä oli tutkimuksessa melko pieni, artikkelin perusteella tutkimus on toteutettu juuri niin kuin pitääkin eli homeopaattinen hoito räätälöitiin yksilöllisesti mutta vaihdettiin sokkoutetusti lumehoidoksi puolelta potilaista, jotka saivat oheishoitoa.

Tätä koeasetelmaa olen itsekin tarjonnut homeopaateille mutta sen on väitetty olevan mahdotonta. Nyt siis kuitenkin oli. Kaikki siis hyvin tähän saakka.

Mutta kun tarkemmin tutustuu tutkimukseen, epäilyt heräävät. Potilailla oli pitkälle edennyt (luokka IV) ei-pienisoluinen keuhkosyöpä. Tällaisten potilaiden ennuste on heikko.

Se myös näkyy eloonjäämisen mediaaniajassa, joka oli lumeryhmässä 257 päivää ja verrokkiryhmässä 228 päivää. Kahden vuoden seuranta-ajan lopussa vain reilut 20% lumeryhmästä oli elossa. Verrokkiryhmässä vastaava luku oli reilut 10%.

Kun potilaat saivat tutkimuksessa homeopaattista hoitoa muun hoidon lisänä, heidän elonjäämisen mediaani oli peräti 435 päivää eli yli 200 päivää pidempi kuin lumeryhmässä. Lisäksi liki puolet homeopatiaryhmässä oli elossa vielä seuranta-ajan lopussakin.

Tällainen tulos olisi mullistava tämän syövän hoidossa. Se on jopa niin mullistava, että toimiessaan se muuttaisi kyseisen syövän hoidon kokonaan.

Olisi toki hienoa, jos homeopatialla olisi tällainen teho. Koska kuitenkin tiedämme, että aikaisemmissa lukuisissa tutkimuksissa tällaista uskomatonta tehoa tai edes vähäisempääkään tehoa ei ole todettu, herää vahva epäily tutkimuksen luotettavuudesta.

Eettiset näkökulmat tutkimuksesta

EASAC (European Academies Science Advisory Council) antoi vuonna 2017 lausunnon, jossa todettiin, että homeopatian 1) vaikutusmekanismi on täysin ristiriidassa tieteellisen tiedon kanssa eikä ole uskottava ja että 2) aikaisemman tutkimusnäytön perusteella ei ole yhtään sairautta, jossa homeopatia olisi lumehoitoa tehokkaampaa mutta riski joko epäsuoraan haittaan (muu hoito viivästyy tai jää saamatta) tai tuotteiden suoraan haittaan on olemassa.

World Medical Association on todennut etiikan käsikirjassaan, että ihmisillä tehtävä lääketieteellinen tutkimus täytyy perustua tieteelliseen oikeutukseen. Tämän kannan tavoitteena on jättää tekemättä tutkimukset, jotka ovat metodisesti riittämättömiä, tieteellisesti perustelemattomia tai tuottavat tietoa jolla ei ole merkitystä.

Nyt käsitellyssä tutkimuksessa homeopaattinen hoito tai lumehoito annettiin muun normaalin lääketieteellisen hoidon ohessa eikä sen sijaan. Tämän perusteella ilmeisesti tutkimus katsottiin eettisesti hyväksyttäväksi, vaikka merkittäviä tieteellisiä edistysaskeleita ei ollut odotettavissa aikaisemman tutkimusnäytön perusteella.

Liian hyvää ollakseen totta

Artikkelin julkaisemisen jälkeen saksalaisen INH:n (Informationsnetzwerk Homöopathie) ja itävaltalaisen IWM:n (Initiative Wissenschaftliche Medizin) työryhmä tutki sitä. Tämä toi esiin monia kyseenalaisia seikkoja.

Keväällä 2021 työryhmä julkaisi tulokset INH:n ja IWM:n verkkosivuilla, lähetti yhteenvedon tuloksistaan kaikille tutkimuksen tekijöille, Wienin lääketieteelliselle yliopistolle ja ”Letter to the Editor” -kirjeen The Oncologist-lehteen, jossa vaadittiin artikkelin peruuttamista.

Tekijät eivät vastanneet, eikä lehti reagoinut. Ainoastaan Wienin lääketieteellisen yliopiston tutkimusrehtori (koulutukseltaan diplomi-insinööri) otti  asian vakavasti ja pani vireille riippumattoman tutkimuksen Itävallan tieteellisen integriteetin laitoksessa (ÖAWI). ÖAWI päätyi johtopäätökseen, että tutkimus ei ole uskottava vaan, että dataa on manipuloitu ja muokattu halutun tuloksen saamiseksi.

ÖAWI ei julkaise tuloksia konkreettisesti ja avoimesti verkossa, vaan ilman yksityiskohtia 2 vuotta tutkimusten jälkeen. Dokumentit ovat luottamuksellisia. Tarkemmin tutkimuksen lukuisia ongelmia on käsitelty tässä, tässä ja tässä kirjoituksessa. Joitain osia raportista löytyy mm. tästä saksankielisestä artikkelista.

Profil-lehden tiedetoimittaja Alwin Schönberger siteraa ÖAWI:n yhteenvetoa mm. seuraavasti:

 • Tutkimuksessa on lukuisia tieteellisen käytännön rikkomuksia, joiden perusteella julkaisu ei anna luotettavaa tietoa. Lukuisat potilaiden sulkemiset pois tutkimuksesta tutkimuksen aikana ja sen jälkeen on jätetty mainitsematta julkaisussa ja viittaavat datan manipulointiin. Esimerkiksi raskaus ja muiden lääkkeiden käyttö eivät tällaisessa tutkimuksessa voisi olla yleisiä ja rationaalisia poissulkukriteereitä.
 • Kuolemansairaiden potilaiden kerrotaan raportoineen huomattavasti korkeammasta elämänlaadusta kuin väestössä keskimäärin. ”Erittäin epätodennäköistä”, ÖAWI arvioi.
 • Erityisen silmiinpistäviä olivat kyselylomakkeet, jotka sisälsivät poikkeuksetta kaikissa luokissa yksinomaan huippupisteitä. Asteikolla yhdestä neljään oli aina merkitty vain paras, ja yleinen vointi arvioitiin jatkuvasti ”erinomaiseksi”.
 • Elämänlaatu ei korreloinut elinajan kanssa. Jopa ihmiset, jotka antoivat parhaita pisteitä voinnistaan, kuolivat pian sen jälkeen. Yllättäen tällainen korrelaatio elämänlaadun ja elinajan välillä puuttui vain homeopatiaryhmästä, kun taas lumelääkeryhmässä nämä kaksi tekijää korreloivat hyvin.
 • Tutkimusraportissa ainoastaan ensimmäisen ja viimeisen kuuden kuukauden aikana homeopatia oli lumelääkettä parempi (ja johti pidempään elämään), mutta ei niiden välissä. Tämä tarkoittaisi, että homeopaattinen hoito toimi kuusi kuukautta, sitten ei koko vuoteen, sitten taas kuusi kuukautta. Tutkijoiden kommentti: ”Tämä on erittäin epätodennäköistä, mutta nämä luvut sopivat yhteen tietojen valikoivan poistamisen kanssa.”
 • Alussa tutkimukseen otettiin mukaan 13 potilasta, jotka yksinkertaisesti katosivat lopussa – heidän olemassaolonsa voidaan rekonstruoida vain alkuperäisistä tiedoista, eivätkä he yksinkertaisesti näy julkaistussa tutkimuksessa.

Tieteellisen lehden reagointi

Lopulta The Oncologist -lehti julkaisi varoituksen: „In August 2022, the journal editors received credible information from the Austrian Agency for Research Integrity about potential data falsification and data manipulation in this article. While The Oncologist editorial team investigates and communicates with the corresponding author, the editors are publishing this Expression of Concern to alert readers that, pending the outcome and review of a full investigation, the research results presented may not be reliable.“

Tänä päivänä artikkeli on edelleen kuitenkin luettavissa verkossa. Homeopaatit ovat toistuvasti mainostaneet tällä tutkimuksella homeopatian tieteellistä pohjaa ja tehoa myös syöpään. Vastaavia väitteitä on esitetty myös Suomessa.

Tieteellisten lehtien hitaus ja vastahakoisuus peruuttaa julkaisuja on hämmentävää

Tieteellisten artikkelien vertaisarviointi on tunnetusti altis virheille ja arvioinnin laatu vaihtelee paljon. Ei siis ole yllättävää, että huonolaatuinen tai jopa huijattu artikkeli läpäisee tämän seulan.

Voisi kuitenkin kuvitella, että tieteellisillä lehdillä olisi suuri motivaatio vetää pois selkeät huijaukset. Näin ei kuitenkaan ole.

Elisabeth Bik on vuosia paljastanut selviä huijauksia ja kuvamanipulaatioita tieteellisissä julkaisuissa. Olen aiemmin kirjoittanut hänen toiminnastaan. Valtaosa hänen paljastamistaan selkeistä huijauksista ei ole johtanut artikkelien poistamiseen.

Toki on myös myönteisiä esimerkkejä. Nature-lehti peruutti artikkelin, kun kävi muun muassa ilmi, että lääketutkimuksessa oli käytetty niin suuria laimennuksia, että tuotteessa ei voinut olla vaikuttavia ainemolekyylejä. Tässä tapauksessa laimennuksen voidaan sanoa olleen ”homeopaattinen”.

Aika näyttää, poistuuko tämä nyt käsitelty manipuloitu homeopatia-”tutkimus” The Oncologist –lehdestä.

————

Toinen kirjoittajista Viktor Weisshäupl on Wienissä Itävallassa asuva anestesialääkäri, joka opiskeli ja kouluttautui erikoislääkäriksi Oulussa.

20 kommenttia

 1. Tutkimuksessa mitattiin elämänlaatua ja kuolleisuutta.. Jos lähtökohtaisesti lopputuloksena heikko parantuminen ja kuitenkin jäljelle jää potilaan lopunajan ehkä parempi olo, mitä väliä sillä on kuin hän sen saa.. Ts lääkkeillä turrutettu olo tai lumella euforinen olo tai homeopatiasta jotain mitä siitä saa, homeopatiasta en mitään ymmärrä enkä ole lukenu. Mut verrattuna turrutettu olo tai euforinen, ehkä euforinen, jos homeopatia on jotain olona eroavaa, ehkä normaalimpaa oloa ilman kipuja.. Sen hyväksyisin. No kunhan aloitin, ja terve taas. Tajunnanvirtaa ilman logiikkaa…

  1. Olisihan se hyvä, jos saisi edes tuota mutta kun tutkimus oli manipuloitu.

 2. mutta vaihdettiin sokkoutetusti lumehoidoksi puolelta potilaista, jotka saivat oheishoitoa. Ja tuliko toinen puolet potilaista homeosta taas lumepuolelle, ja missä vaiheessa tutkimusta. Esimerkiksi raskaus ja muiden lääkkeiden käyttö eivät tällaisessa tutkimuksessa voisi olla yleisiä ja rationaalisia poissulkukriteereitä. Jotta vältyttäisiin ikäviltä yllätyksiltä, ehkä kuitenkin hyväksyttäviä syitä.

  1. Ei ollut vaihtoa. Tämä on hankala toteuttaa tällaisissa huonon ennusteen syöpähoidoissa. Mutta voi vaihtovuoroisen kokeen tuloksia myös manipuloida.

  1. Parantumisesta ei tiedä, mutta osa oli vielä elossa tutkimuksen seurannan päättyessä (2v). Mutta kun tutkimus oli manipuloisu, nämä luvut eivät ole luotettavia.

 3. 150 yhteensä vai 163, 52 47 51 vai oliko ne 13 niitä jotka poistettiin ollessaan raskaana tai muu lääkitys.. Sori vaan lukiessa tulee mieleen.

  1. Ei ole mielekästä pohtia näitä lukuja sillä kun dataa on manipuloitu, ei mihinkään voi luottaa.

 4. Menee vaikeeksi miettiä. näitä asioita, ok modifoitu herpesvirus jos auttaa johonkin syöpään, ihmisillä vesirokon jäljiltä, kaikilla vissiin se elimistössä. Joten modifointi miten se nyt tapahtuukin, voiko tämä modifointi olla suunta joka homeopatia tuo ehkä joskus tullessaan.siis riippuen mitä tuotteita homeopatia käyttää. Ja tietysti minkälaiseen syöpää kyseinen hoito tehoaa, vissiin alkutekijöissä hoitomuoto vielä. Siis tarkoitan jos olisi lääketiede sekä esim homeopatia rinnakkain jakaen tietoa,, mitä voisi saavuttaa?

  1. Homeopatiassa idea on se, että tuotteessa ei ole enää mitään jäljellä alkuperäisestä aineesta, koska sitä on niin paljon laimennettu. Vaikutusta selitetään veden muistilla eli että tuotteen vesi muka muistaisi tuon aineen ja sitten vaikuttaisi. Lisäksi tuodaan tarinaan nanojuttuja ja kvanttifysiikkaa, kun mitään muuta järjellistä perustetta vaikutukselle ei ole olemassa. Jokainen joka vähänkin perustuu homeopatian ideaan, tulee siihen tulokseen, että hoito EI VOI vaikuttaa. Se on täysin ristiriidassa kaiken sen kanssa mitä tiedämme fysiikasta, kemiasta ja biologiasta. Lisäksi kliiniset tutkimukset ovat osoiuttaneet, että teho ei eroa lumehoidosta.

 5. Eikö samoin perustein voisi tarjota hierontaan kylpyä vedessä, jossa hieroja on pessyt kätensä 😋

 6. Nano ja kvantti, eikö nekin ole lääketieteessäkin ehkä jo käytössä, veden muisti, joku vanha juttu jossa positiivisesti puhuttiin vedelle, muuttui koostumus paremmaksi, no siitä sen enempää, mut ihmisen koostumus suurimmalta osalta vettä.. Ja lumevaikutus perustuu varmaan jotenkin positiivisyyteen. Mut parantuiko ihminen syövästä homeopatialla, se kai se tärkein olisi.. Mun kysymykset ehkä outoja, mutta mistä asiasta haluat keskustella, siis et välttämättä minun vaan siis jonkun kanssa, otsikkoon liittyen. Ei mulla ole homeopatiaa mitään vastaan, en vain tiedä siitä mitään.

 7. Tästä tulee väkisin mieleen se tarina homeopaattiraukasta joka otti vahingossa lusikallisen tislattua vettä ja kuoli yliannostukseen…

  Onko tuossa nyt niin, että sitä todellista dataa ei saada mistään selville? Tai sitä että k.o. dataa ei ollut olemassakaan? Potilaathan ovat kuolleet, eikä heiltä voi enää asiaa tarkistaa. Jokseenkin omalaatuinen juttu.

  1. Varmaan tieteellinen lehti haluaa nähdä ns raakadatan. Mutta data on tietysti vain tutkijoilla, jotka tässä tapauksessa ovat datan manipuloineet.

 8. Varmaan tieteellinen lehti haluaa nähdä ns raakadatan. Mutta data on tietysti vain tutkijoilla, jotka tässä tapauksessa ovat datan manipuloineet. eikö tutkimukset voisi sekoittaa jotta päästäisiin johonkin tuloksiin, siis,sama juttu ja tuloksia tulkitsisi vaikka sinun tahosi, luultavasti kuitenkin ilman ennakkoluuloja homeopatiaa vastaan. Sj kommentointi ja tämä toinen nainen. Nehän toi asiaan paljon uutta, ainakin minulle.

 9. No freudilainen lipsaus oli hyvä, eikö ole tullut mitään niiko hyvää ajatusta, homeopatiasta kellekään… Laittasin jatkoon näillä tiedoilla, jos jone oisin.

 10. Vähentääkö lumehoito oikeasti niin paljon stressiä, että sillä olisi vaikutus immuunijärjestelmään? Epäilen tätä, siis sitä, että lumehoito–> stressi pienenee –> immuniteetti paranee. Kahden jälkimmäisen yhteyden osoittaminen ei vielä synnytä näyttöketjua tuosta ensimmäisestä. Ok tästä asiasta, kommentoisin pandemiaa ja toimenpiteitä, mitä tehtiin jotka jo itse median kautta tehtiin, ns nosebo, kuinka se oikeesti vaikutti, veikkaan että pahasti.. Ettekö oikeesti mieti näitä asioita ollenkaan, puhuessanne lumeesta plasebosta tai nosebosta

 11. Edelliseen jatkoa, tilastot Salmisen mukaan, harhaa? Ok, mitenkä silloin tilastoihin pitäisi suhtautua, jos otetaan mukaan plasebo sekä nosebo.. Siis ei suoraan liity homeopatia aiheeseen, ehkä välillisesti, muutaman mutkan kautta. Homeopatiasta ehkä paras mitä luin, oli että potilas on yksilö, eihän mitään järkeä olekaan pitää potilasta samanlaisena kuin muut (massana) koska sama hoito ei kaikille sovi.. Tähän taas mietin tuota jonkinlaista yhteistyötä, lääketiede homeopatia, mut toteutuuko se koskaan, ennakkoluulot nykyisin vissiin liian pahat, no ainakin lääketieteen puolelta nähtävästi, koska toisinpäin ainakaan kovinkaan jyrkkää mielipidettä en muista.älä ny kaikkia poista, nää vain ajatuksia..

 12. Similia cum similibus, suomennos vissiin kuuluu vanhoillisesti, sillä se lähtee millä tulikin.. Muotoseikkoja ja kuitenkaan mitään väliä.. Mut pitääkö paikkaansa sillä jotain väliä.. En tiedä. Mut jokseenkin vaisua tämä osallistuminen.. Siis lopputulos oliko se manipuloitu vai ei…

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *