Terveys & tiede

Hertta(nen sentään)

Kirjoittajat: Juhani Knuuti, LT, Prof. Turun yliopisto ja TYKS, ja Mika Laine, LT, Dos, kardiologi, HYKS
 
Hertta-testiä on mainostettu viime aikoina varsin näyttävästi.
Hertta-testin verkkosivuilla sanotaan, että ”verinäytteestä analysoitu Hertta-testi mittaa vakavan sydänkohtauksen riskiä tarkemmin kuin pelkät kolesterolitestit.”
Lisäksi verkkosivuilla kerrotaan, että ”tekemällä Hertta-sydänkohtausriskitestin saat selville kuulutko riskiryhmään. Tämä tieto auttaa muuttamaan elintapoja ajoissa ja pienentämään riskiä.”

Mikä Hertta-testi on ja mihin se perustuu?

Hertta-testin laboratorionimike on CERT ja siinä verestä mitataan keramidimolekyylien pitoisuuksia. Tietynlainen veren keramidiprofiili on tutkimuksissa havaittu liittyvän suurentuneeseen sydäninfarktiriskiin.
Keramidien tutkimukset on pääasiassa suomalaisten tutkijoiden innovoimia ja toteuttamia. Tutkimusnäyttö perustuu pääasiassa kolmeen varsin korkeatasoisissa tieteellisissä lehdissä julkaistuun tutkimukseen.
Tutkimukset löytyvät kirjoituksen lopusta, joten tässä emme nyt käsittele niitä yksityiskohtaisesti. Yksi tutkimuksista on väestötutkimus ja kahdessa muussa tutkittiin vakaata sepelvaltimotautia sairastavia potilaita tai äkillisen sydänkohtauksen saaneita potilaita. Tutkimukset ovat varsin ammattitaitoisesti tehtyjä ja tulosten käsittely ja pohdinta ovat artikkeleissa asiallista.
Vaikka tutkimusnäyttö on vielä suhteellisen vähäistä eikä tuloksia ole vielä varmistettu muissa tutkimuksissa taikka toisen tutkimusryhmän toimesta, yhteenvetona niistä voidaan kuitenkin todeta, että veren keramidiprofiili antaa lisätietoa sydänkohtausriskistä muiden tavallisten riskimittareiden ohessa.

Hertta-testin tarjonta

Verkkosivuilla testiä suositellaan hyvin laajasti monentyyppisille henkilöille ja potilaille. Sitä suositellaan mm. henkilöille, joilla on suvussa sydän- ja verisuonitauteja tai sepelvaltimotaudin riskitekijöitä.
Sitä suositellaan myös sepelvaltimotautipotilaille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sydämensä terveydestä.
Jos riski on kohonnut testin jälkeen, suositellaan verkkosivuilla elämäntapamuutoksia (tupakointi, ruokavalio, liikunta, stressi). Lisäksi kerrotaan, että testituloksen perusteella voidaan harkita myös lääkehoitoa, rasituskoetta tai sepelvaltimoiden kuvantamista.
Testi maksaa 100-150 eur.

Kriittinen näkökulma Hertta-testiin

Keramidien yhteys verisuonitautiriskiin perustuu hienoon suomalaiseen tutkimustyöhön. Tutkimusnäytön perusteella on uskottavaa, että CERT-luku antaa lisätietoa riskistä verrattuna perinteisiin lipidimäärityksiin ja muihin riskitekijöihin.
CERT-luvun tulkinnassa on yleislinjauksena se, että mikäli riskiluku on 7 tai korkeampi (kohonnut riski tai korkea riski), tulisi reagoida jollakin tavalla ja pyrkiä pienentämään riskiä.
Tehdyssä väestötutkimuksessa havaittiin 5955 henkilöä, joilla on CERT-luku alle 7 ja 2189 henkilöä, joilla se on 7 tai korkeampi. Siten 27% väestöstä oli CERT-luvun mukaan kohonnut riski.
Tarkastellaanpa väestötutkimuksen tuloksia hieman tarkemmin. Sydäntapahtumia näissä ryhmissä ilmeni 13 vuoden seurannan aikana (artikkelin Taulukon 2 mukaan) 1209 kpl. Tapahtumista 700 kpl tuli henkilöille, joilla CERT-riski oli matala ja 509 kpl henkilöille, joilla riski oli korkea.
On totta, että suhteellinen sydäntapahtuman riski oli suurempi niillä, joilla CERT-luku on korkea (509/2189=23,2%) verrattuna niihin, joilla se on matala (700/5955=11,7%). Kuitenkin 58% henkilöistä, joille tuli sydäntapahtuma sijoittui matalan CERT-riskin ryhmään ja vain 42% sydäntapahtumista tuli korkean CERT-arvon ryhmässä.
Niillä, joilla CERT-luku oli korkea, oli vuotuinen sydäntapahtuman riski 1,78% kun matalan CERT-luvun henkilöillä vuotuinen sydäntapahtuman riski oli 0,9%. Absoluuttinen ero oli siten alle 0,88%. Yli 98% korkean CERT-riskin henkilöistä ei saa sydäntapahtumaa vuoden seurannassa, vaikka CERT on korkea.

Tulosten pohdintaa

Hertta-testi kyllä sinänsä antaa lisätietoa riskistä mutta voi myös aiheellisesti esittää kysymyksen, onko testitulokseen mainoksissa liitetyt tulkintaohjeet perusteltuja?
Kaikille riskimittareille on tyypillistä, että niiden erotteluvoima on kuitenkin lopulta varsin heikko. Korkean CERT-riskin ryhmässä vain pieni osa saa sydäntapahtuman ja suurin osa ei. Yli 98% vuoden seurannassa ja lähes 80% 13 vuoden seurannassa ei saa sydäntapahtumaa.
Kuitenkin testin perusteella nämä periaatteessa terveet henkilöt tulisi altistaa erilaisille interventioille, jopa lääkehoidoille tai tutkimuksille. Onko tällaiselle todellista perustetta? Ei ole lainkaan tutkimusnäyttöä siitä, että ohjaamalla hoitoa CERT-määrityksen perusteella, voitaisiin vaikuttaa ennusteeseen.
Hertta-testiä on mainostettu yhteistyössä sydäntoimenpiteitä tekevien yksityisten lääkäriasemien kanssa. Tämä on erityisen arveluttavaa, koska sepelvaltimoiden kuvantamistutkimuksilla tai pallolaajennuksella ei voida pienentää sydäninfarktin riskiä vakaaoireisessa sepelvaltimotaudissa. Oireettomien potilaiden altistaminen toimenpideriskeille CERT-määrityksen perusteella on eettisesti kyseenalaista.
Toinen haaste on, että henkilöt joiden CERT-luku on matala, voivat tuudittautua siihen, että heillä ei olisikaan riskiä saada sydäntapahtumaa. Kuitenkin 58% kaikista sydäntapahtumista tuli ryhmässä, jossa CERT-luku oli matala. Testitulos voinee antaa virheellisen turvallisuuden tunteen ja mahdollisesti vaikuttaa myös siihen, kuinka motivoituneesti he pyrkivät edistämään terveyttään.
Todellisuudessa, kaikkien tulisi tiedostaa elintapojen merkittävä vaikutus sydänsairauksien riskiin riippumatta kolesterolitasosta ja CERT-luvusta.
Tieteellisen artikkelin pohdintaosassa tutkijat kirjoittavat, että kohorttitutkimuksen perusteella ei tiedetä, tuottaako CERT-arvoihin perustuva hoito paremman tuloksen kuin perinteinen riskitekijöihin pohjautuva hoito. HERTTA testin laaja kliininen käyttö edellyttäisi hoitotutkimuksen, jossa CERT-arvoihin perustuvaa ja perinteistä riskikartoitusta hyödyntävää hoitoa verrataan.
Tutkimusnäytön perusteella Hertta-testi on vain yksi riskitekijä muiden joukossa ja vaikka se antaa lisätietoa riskistä, ei ole perustetta ohjata ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä testituloksen perusteella.
 
Viitteet:
ATVBAHA.116.307497.full
ehw148
PIIS0021915015301684
 

Kommentointi on suljettu.