Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Vastuullisuus taloyhtiöissä

Oma koti on suurin yksittäinen varallisuuserä, jonka suomalainen omistaa. Puolet kodeistamme on taloyhtiöissä, jolloin kodinomistaja omistaa asunto-osakeyhtiön osakkeen. Tämä osakeomistus oikeuttaa hallinnoimaan huoneistoa, mutta tuo mukanaan myös velvollisuuksia. Yksi esimerkki velvollisuuksista on vastikkeen maksu.

Vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvä keskustelu on lisääntynyt yhteiskunnassa. Tyypillisimmin vastuullisena asumiseen liittyvänä tekona näyttää olevan aurinkopaneelien asentaminen, maalämpöön siirtyminen tai jätteiden lajittelu. Mutta mitä kaikkea on vastuullisuus taloyhtiössä tai taloyhtiön osakkaan toiminnassa?

Kestävän kehityksen periaatteet linjattiin YK:n Brundtlandin komissiossa vuonna 1987. Kestävä kehitys on sellaista kehitystä, jolla tämän päivän ihmiset voivat tyydyttää omat tarpeensa viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan. Kestävällä kehityksellä ja vastuullisuudella tarkoitetaan usein samoja asioita. Yritysvastuulla tarkoitetaan organisaation oman toiminnan arviointia osana ympäristöä ja sidosryhmiä. Yritysvastuuseen liittyvää kirjallisuutta oli olemassa jo ennen komission julkilausumaa. Yritysvastuu jaetaan yleensä kolmeen näkökulmaan: sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristöön.

Yritysvastuun mittaamiseksi on olemassa laaja kirjo erilaisia raportointiohjeita, standardeja ja mittareita. Suomalaisten ammattimaisten kiinteistönomistajien etujärjestö Rakli on laatinut vastuullisuusraportoinnin mallin. Lisäksi kansainväliset sertifioinnit kasvattavat suosiotaan, kun ammattimaiset kiinteistönomistajat haluavat vakuuttaa sijoittajat erityisesti ympäristövastuunsa toteutumisesta. Organisaatioiden vastuullisuusraportointien tarkoitus on antaa sijoittajille (omistajille) informaatioita eli vertailuaineistoa. Raporttien ongelmaksi on kuitenkin muodostunut huono vertailtavuus, koska tyypillisimmin eri organisaatiot valitsevat ohjeista itselleen edullisimmat ja mieluisimmat mittarit.

Taloyhtiöiden julkista raportointia koskevia ohjeita tai standardeja on vähän. Energiatodistus on lakisääteinen ja vertailtava dokumentti, joka kertoo yhtiön energialuokan. Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa taloyhtiötä raportoimaan osakkailleen yhtiön toiminnan vuosittaisesta toteutumasta yhtiökokouksessa. Käytännössä ainoat velvoittavat kirjalliset dokumentit ovat tilinpäätös ja toimintakertomus. Vastuullisuuden näkökulmat ovat taloyhtiöpäättäjille tuttuja, mutta ne eivät vaikuta taloyhtiöissä tehtäviin päätöksiin. Euro on merkittävin konsultti. Jos taloyhtiöissä laadittaisiin vastuullisuusraporttin, niin sen tuoma lisäarvo olisi vertailutiedossa. Energiakriisin keskellä taloyhtiön hallitus saattaa kaivata tietoa siitä, mikä on oman yhtiön energiankäytön tilanne muihin verrattuna. Ollaanko jo päästy keskiarvoa alemmas vai sen yläpuolella?

Taloyhtiöiden vertailutietoja tarjoavia yrityksiä on jo nyt markkinoilla. Vertailutiedon avulla taloyhtiöitä on mahdollista johtaa myös ympäristöystävällisempään suuntaan. Vastuullinen ja hyvin hoidettu taloyhtiö hoitaa kiinteistöään suunnitelmallisesti, noudattaa taloyhtiön hyvää hallintotapaa , sekä seuraa ympäristötunnuslukuja. Ja kertoo näistä kaikista osakkailleen.

Juuso Kallio, toiminnanjohtaja

”Juuso Kallio työskentelee Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtajana. Vapaa-aikanaan hän ihastelee rakennetun ympäristön kauneutta ja haaveilee purjehtimisesta