Maailmanparantajat

Vihreämpää vesienhallintaa kaupunkialueella – Kuulumisia CleanStormWater -hankkeesta

Hulevesien mukana vesistöihin kulkeutuu paljon myös ei-toivottuja matkalaisia, kuten kiintoainesta, raskasmetalleja, öljyä, ravinteita, tiesuolaa ja roskia. Edellä kuvattu tilanne ei ole mitenkään poikkeuksellinen, vaan yleensä hulevedet päätyvät puhdistamattomina suoraan vesistöihin. Näin hulevedet myös kuormittavat vesistöjämme ja niiden ympärille nivoutuvaa luontoa, sekä aiheuttavat taloudellisia kustannuksia.

Myrsky huuhtoo Turun katuja. Vesi virtaa asfalttia pitkin kohti ritiläkaivoa, jonka alla odottaa hulevesiviemäri. Tämä vie yhä kasvavaa hulevesivirtaamaa putkistossa eteenpäin. Putken pään saavutettuaan vesi syöksyy suoraa päätä Kuninkojaan, ja kulkeutuu lopulta aina Itämereen saakka.

Viime vuosien aikana hulevedet ja niiden puhdistaminen on noussut yhä vahvemmin agendalle ja uusia hulevesien hallintaratkaisuja kehitetään jatkuvasti ympäri maailmaa. Ideaalitilanteessa hulevesiin päästään kiinni jo niiden syntypaikalla. Hulevesiä suodattamalla, imeyttämällä ja viivyttämällä voidaan saavuttaa useita etuja, kuten esimerkiksi ääriolosuhteiden tasaantuminen (tulvahuippujen ja kuivuuden hillitseminen) sekä vesistöihin päätyvien haitta-aineiden vähentäminen ja vedenlaadun parantuminen.

Rakentamattomalla alueella sadevesien puhdistuksesta pitävät huolen maaperän ja kasvillisuuden omat prosessit. Näitä prosesseja hyödyntämällä myös kaupunkialueilla on mahdollista saavuttaa puhdistuksen lisäksi muitakin etuja, kuten luonnon monimuotoisuuden tukeminen, pölyttäjien elinolosuhteiden parantaminen sekä paikallinen lämpötilojen tasaaminen kasvillisuuden avulla.

Turun ammattikorkeakoulun Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmässä on suunniteltu, osana CleanStormWater -hanketta, hulevesien hallintaan ja puhdistukseen tarkoitettuja biosuodatusaltaita kaupunkialueille. Ne on suunniteltu hyödyntämään maaperää ja kasvillisuutta, sekä tukemaan alueen siniviher-infrastruktuuria sekä elävää luontoa niiden ympärillä. Esimerkkinä voidaan mainita kasvivalinnat, joiden yhtenä valintakriteerinä oli mehiläisten ja perhosten suosimat lajit.

Hankkeen tavoitteena on teknisten ratkaisujen ohella kehittää hulevesien hallinnan laatujärjestelmää prosessin koko elinkaaren ajalle. Pilottikohteemme sijaitsevat Turun Länsikeskuksessa ja Liedon Avantissa. Kummankin pilottikohteen suunnittelu on nyt edennyt kilpailutusvaiheeseen, jonka jälkeen rakentaminen on tarkoituksena toteuttaa syksyllä.

Kun kehitetään uutta, on odotettavissa, että kaikki ei suju niin kuin on aluksi ajateltu. Matkanvarrelle on osunutkin paljon mutkia ja lisäselvitystä vaativia asioita. Pilottivaiheessa kohdatut haasteet ovat hankkeen suuressa kuvassa myönteinen ja tervetullut asia. Pyrkimyksenä on kehittää kattava lähestymistapa koko prosessille suunnittelusta ylläpitoon, kun työskennellään hulevesien hallintarakenteiden parissa. Haasteiden kautta kehittyy parhaiten kokonaiskuva siitä, mitä prosessi voi pitää sisällään ja antaa paremmat lähtökohdat myös tuleville biosuodatusta hyödyntäville hulevesien hallintarakenteille.

CleanStormWater -hanke on Interreg Central Baltic:n rahoittama kansainvälinen yhteistyöhanke, jonka partnerina Turun ammattikorkeakoulu toimii.

Janne Auranen
projektisuunnittelija