Maailmanparantajat

Mistä sensoriteknologiaan perustuvan palvelun hiilijalanjälki syntyy?

IPCC:n elokuussa 2021 julkaisema ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä taustaa käsittelevä raportti kertoo yksiselitteisesti, että ilmasto on lämmennyt ihmistoiminnan vaikutuksesta. Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii toimia valtiolta, kunnilta ja yrityksiltä, ja tärkeä askel tuotteiden ja palveluiden elinkaaren aikana syntyvien päästöjen vähentämiseksi on selvittää, mistä ne muodostuvat. Yksi toimintansa ilmastovaikutuksia selvittäneistä yrityksistä on palveluita vanhustenhoidon ammattilaisten työn tueksi tarjoava Benete Oy.

Selvitin opinnäytetyössäni Benete Oy:n Toimintakyvyn arviointi -palvelun hiilijalanjäljen. Palvelussa asuinympäristöön asennettuja sensoreita hyödynnetään henkilön toimintakyvyn seurannassa, ja tässä tapauksessa palvelu oli käytössä hoivakodissa. Hiilijalanjälki laskettiin palvelussa käytettävien laitteiden elinkaaren ajalta yhtä hoivakodissa asuvaa henkilöä kohti palvelun käyttöönottovuoden aikana. Selvityksessä olivat mukana laitteiden tuotanto, kuljetus, käyttö ja poisto, ja siinä hyödynnettiin elinkaariarvioinnin ja hiilijalanjälkilaskennan ISO-standardeja. Laskentaa varten luotiin laskuri, johon hankittiin tarvittavat tiedot yrityksiltä, tietokannoista ja tutkimuksista. Luotettavan ja ajantasaisen tiedon saatavuus ja koko toimitusketjun päästöjen huomiointi luovat haasteita ICT-sektorin päästöjen selvityksessä. Opinnäytetyössä ongelmaa ratkottiin selvittämällä tietoja suoraan laitevalmistajalta.

Palvelun hiilijalanjäljeksi saatiin 15,8 kg CO2-ekvivalenttia, josta laitteiden tuotannon osuus oli 81 prosenttia, käytön osuus 18 prosenttia ja kuljetusten sekä laitteiden poiston osuudet yhteensä yhden prosentin luokkaa. Merkittävä osa hiilijalanjäljestä koostui siis tuotannon päästöistä, joten laitteiden elinkaaren pidentämisellä on suuri vaikutus päästöjen vähentämisessä. Myös materiaalivalinnoilla voidaan vähentää päästöjä korvaamalla muoviosia biokomposiitilla ja kierrätysmuovilla, ja piirilevylle on tarjolla biopohjaisia vaihtoehtoja. Laitteiden suunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon energiatehokkuus, ja palvelun käyttäjä voi vähentää energiankulutuksen päästöjä valitsemalla uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.

Palvelun kokonaispäästöt

Selvitin työssä myös, voiko Benete Oy vähentää asiakkaansa päästöjä Toimintakyvyn arviointi -palvelulla eli tuottaa niin sanottua hiilikädenjälkeä. Tämän selvittämiseksi tarkastelin, vähentyykö hoivakodin resurssien käyttö palvelun käytön seurauksena. Tarkemmalla toimintakyvyn arvioinnilla voidaan puuttua tehokkaasti henkilön toimintakyvyn muutoksiin ja edesauttaa sen säilymistä hyvänä pidempään, jolloin resurssien tarve saattaa vähentyä. Tätä ei ollut kuitenkaan mahdollista todentaa laskennallisesti tämän opinnäytetyön puitteissa.

Hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen arviointi ovat tärkeitä yrityksen kilpailukyvyn kannalta, ja ilmastotoimista kannattaa viestiä, sillä asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia hankkimiensa palveluiden ilmastovaikutuksista. Päästöt selvittämällä voidaan tarttua toimeen ja valita ilmaston kannalta parempia ratkaisuja.

Lisää voit lukea opinnäytetyöstäni Sensoriteknologiaan perustuvan palvelun hiilijalanjälki: Benete Oy.

Kaisa Jussila
Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija
Turun ammattikorkeakoulu