Maailmanparantajat

Luotettava ympäristömerkki auttaa valitsemaan kemikaalisisällöltään turvallisen tuotteen ja välttää lankeamista viherpesuun

Markkinoilla vilisee monenlaisia ympäristömerkittyjä tuotteita ja ympäristöväittämiä, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa, että tuotteella on ympäristömerkki? Entä mitä ympäristömerkki kertoo tuotteiden sisältämistä kemikaaleista? EU:n sekä Suomen ympäristökeskuksen selvityksissä on todettu, että jopa puolet markkinoinnissa käytetyistä ympäristöväittämistä ovat harhaanjohtavia tai vähintäänkin epämääräisiä. Euroopan markkinoilla on satoja erilaisia ympäristömerkkejä, joiden vaatimukset ovat hyvin vaihtelevia. Osa ympäristömerkeistä on luotettavia, kolmannen osapuolen varmentamia, osa taas on markkinointitarkoitukseen luotuja ja täyttävät viherpesun tunnusmerkistön. Luotettava ympäristömerkki tuotteessa viestii mm. siitä, että tuote sisältää vähemmän haitallisia kemikaaleja kuin merkitsemätön tuote.

Merkkien viidakossa ja väittämien vietävänä – viherpesua kohtaa yllättävissä paikoissa

Markkinoinnissa voidaan käyttää hyvin asiantuntevilta kuulostavia ympäristöön liittyviä väittämiä. Esimerkiksi paistinpannuja voidaan markkinoida kertomalla, etteivät ne sisällä PFOA:aa, eli perfluoro-oktaanihappoa. Todellisuudessa laajempaan PFAS- eli per- ja polyfluorattujen alkyyliyhdisteiden ryhmään kuuluva PFOA on EU:ssa kielletty yhdiste, eivätkä tuotteet saa sisältää sitä.  Kyseinen paistinpannu saattaa silti sisältää muita haitallisia PFAS-yhdisteitä, joilla kielletty PFOA on korvattu. Aiheryhmän haitallisuudesta kertoo se, että usein niihin viitataan “ikuisuuskemikaaleina” ja EU:ssa onkin vireillä ehdotus PFAS-yhdisteiden  valmistamisen, käytön ja markkinoille saattamisen kieltämisestä. On hyvä tiedostaa, että vaikka jokin yhdiste tiedetään haitalliseksi, sen kieltämiseen kuluu usein vuosia.

EU:ssa valmistellaan tällä hetkellä vihreien väittämien direktiiviä, jolla pyritään mm. suitsimaan viherpesua. Uusi direktiivi edellyttäisi että markkinoinnissa käytettävät  ympäristöväittämät perustuvat tutkittuun ja kolmannen osapuolen varmentamaan tietoon. Lisäksi väittämissä olisi huomioitava tuotteen koko elinkaaren keskeiset ympäristövaikutukset. Tällöin väitteitä, jotka kohdistuvat tuotteen elinkaaren näkökulmasta epäolennaisiin asioihin, ei voisi käyttää markkinoinnissa. Eli esimerkiksi vaikka paistinpannun kohdalla väittämä on totta, se ei kerro tuotteesta koko totuutta ja tuudittaa kuluttajan mahdollisesti väärään uskoon tuotteen sisältämistä haitallisista aineista.

Erilaisia ympäristömerkkejä

Luotettava ympäristömerkki auttaa navigoimaan väiteviidakossa

Mikäli ei halua langeta tyhjiin markkinointilauseisiin,  luotettavalla ympäristömerkillä merkitty tuote on hyvä valinta. Puolueettomia ja luotettavia, tyypin I ympäristömerkkejä ovat esimerkiksi pohjoismainen Joutsenmerkki sekä EU-ympäristömerkki.  Tyypin I ympäristömerkki tarkoittaa mm. sitä, että merkin saanut tuote vastaa useita eri kriteereitä, jotka perustuvat elinkaariajatteluun. Lisäksi riippumaton taho tarkastaa, että kriteerit täyttyvät.

Tyypin I ympäristömerkki takaa sen, että tuotteen tai palvelun ympäristövaikutukset ovat pienemmät, kuin sellaisilla tuotteilla tai palveluilla, jotka eivät täytä merkin vaatimuksia. Erilaisille tuotteille ja palveluille on mahdollista hakea ympäristömerkkiä, jos tuote tai palvelu täyttää merkinnän vaatimukset. Vaatimukset asetetaan tuoteryhmäkohtaisesti ja niitä kiristetään määräajoin. Kriteerien tiukentuessa ympäristömerkkiä tulee hakea uudestaan, mikä tarkoittaa sitä, että se ohjaa tuotteen valmistajaa kehittämään tuotettaan jatkuvasti yhä ympäristöystävällisemmäksi.

Haitallisten kemikaalien altistusta voi vähentää valitsemalla ympäristömerkittyjä tuotteita

Luotettavien ympäristömerkkien vaatimuksissa on eroja, mutta yleensä se takaa, ettei tuotteessa käytetä haitallisiksi todettuja kemikaaleja tai etteivät niiden pitoisuudet ylitä tiettyä rajaa. Suosimalla ympäristömerkittyjä tuotteita on siis mahdollista vähentää altistumista haitallisille kemikaaleille. Lisäksi ympäristömerkeissä huomioidaan esimerkiksi tuotteen ilmastovaikutukset sekä materiaalin ekologisuus.

Aihe blogitekstille on saatu Turun ammattikorkeakoulun LIFE ChemBee -hankkeelta. EU:n LIFE-ohjelman osarahoittamassa LIFE ChemBee -hankkeessa keskitytään arjen haitallisten kemikaalien aiheuttamiin riskeihin ja niiden vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena Suomessa on Helsingin kaupungin sekä muiden Suomen ekotukiorganisaatioiden ekotukihenkilöiden kemikaaliosaamisen kasvattaminen sekä haitallisten kemikaalien vähentäminen työpaikalla. Projektissa tuotetaan ekotukihenkilöille koulutusta ja materiaaleja liittyen haitallisiin kemikaaleihin ja niiden vähentämiseen työpaikalla. Materiaaleihin sekä Kemikaaliviisas työympäristö -työkaluun voit tutustua osoitteessa turkuamk.fi/kemikaalikoulutus.

Elsi Laine
energia- ja ympäristötekniikan opiskelija, Turun ammattikorkeakoulu

Hannamaria Yliruusi
projektipäällikkö LIFE-ChemBee -hanke

Riikka Vainio
projektisuunnittelija LIFE ChemBee -hanke